Інформаційний вісник Інституту вищої освіти КНЕУ №2, 2015р.

17091342_1827413960911361_1608374571_oІнформаційний вісник Інституту вищої освіти КНЕУ №2, 2015р.

 

У випуску:

Тенденції у вищій освіті

Законодавчі новації в регулюванні
господарської діяльності держав-
них вищих навчальних закладів
України

Інноваційні технології у вищій школі
Підготовка економістів на факуль-
теті економіки та управління: до-
свід впровадження моделі «змі-
шаного» навчання

Кращі університетські практики КНЕУ
Інноваційні проекти студентської
команди Енактус КНЕУ: визнання
на глобальному рівні в Йоганнес-
бурзі

СІМА Global Business Challenge
2015: визнання студентської ко-
манди СІМА КНЕУ на націона-
льному та глобальному рівнях

Актуальні проекти КНЕУ

Проект ТЕМПУС у КНЕУ «На-
буття професійних і підприємни-
цьких навичок за допомогою ви-
ховання підприємницького духу
та консультації підприємців-
початківців»

Стратегічні сесії для органів дер-
жавного та місцевого самовряду-
вання у Кам’янці-Подільському

Профорієнтаційний проект факу-
льтету економіки та управління:
ІІІ Всеукраїнський бізнес-турнір
для учнів 8—11 класів «Стратегія
фірми-2016»

«Щоб чудові думки не втрачали
свою цінність»: віртуальне довід-
кове бюро кафедри української
мови та літератури

Юридична клініка «Соціальна
справедливість»: досвід надання
правової допомоги

Рейтинги КНЕУ

Стратегічні напрямки формування
інтернет-політики КНЕУ у кон-
тексті вебометричних рейтингів

Гранти, стипендії, стажування

Стипендіальні та грантові про-
грами на навчання у магістратурі
та аспірантурі закордоном

Стажування для студентів, моло-
дих фахівців, аспірантів, доктора-
нтів закордоном

Comments are closed.