Інформаційний вісник Інституту вищої освіти КНЕУ №3, 2016р.

Інформаційний вісник Інституту вищої освіти КНЕУ №3, 2016р.

У випуску:

Інноваційні технології
у вищій школі

GUMLog — Німецько-Українська
Магістерська програма у галузі
логістики

Викладання фахових дисциплін
«Macrofinancial Analysis» і «Tax
System» іноземними мовами: пе-
рші результати, проблеми та пер-
спективи

Літня школа «Економічні аспекти
зміни клімату»
Кращі університетські практики
КНЕУ

Досвід проведення профорієнта-
ційної роботи факультету марке-
тингу

СІМА UKRAINE BUSINESS
CHALLENGE 2016

Актуальні проекти КНЕУ

Проект Tempus у КНЕУ: концеп-
туальні засади надання консульта-
цій підприємцям-початківцям

Проект Enactus: від успіху
до кар’єри

Профорієнтаційний проект факу-
льтету економіки та управління:
Всеукраїнський бізнес-турнір для
учнів 8—11 класів «Стратегія
фірми»

Сертифікаційний курс
«Сучасна польськомовна бізнес-
комунікація» стартував у КНЕУ
Рейтинги КНЕУ
Стратегічні напрями формування
інтернет-політики КНЕУ у кон-
тексті рейтингу Webometrics

КНЕУ у Міжнародному рейтингу
університетів і бізнес-шкіл
EDUNIVERSAL
Гранти, стипендії, стажування

Стипендіальні і грантові програми
на навчання у магістратурі
та аспірантурі за кордоном

Стажування для студентів, моло-
дих фахівців, аспірантів, доктора-
нтів за кордоном

Comments are closed.