Дослідження та розробка систем візуалізації знань

Формування системних компетенцій на основі використання міждисциплінарних ситем візуалізації знань та тренінгових технологій

В епоху інформаційного суспільства розвиток систем зв’язку, інформаційних технологій, перш за все Інтернету,  призводить до того, що обсяг знань, доступний людині стає більшим, ніж вона здатна адекватно сприйняти. Це океан інформації, і він зростає з кожною секундою.

Однак, багато що з цієї інформації виявляється  зайвим, непотрібним, продубльованим. У результаті ми стикаємося з проблемою, коли на пошук та систематизацію інформації витрачається значно більше часу, ніж потрібно на її осмислення і використання в навчальному процесі, професійній діяльності або наукових дослідженнях. Складається парадоксальна ситуація: із збільшенням обсягу  доступних людині знань,  вона все менш ефективно сприймає їх, а отже менш ефективно продукує нові знання.

Сучасна університетська освіта покликана подолати ці суперечності поєднуючи фундаментальну та професійну підготовку, що здійснюється на основі діяльнісно-компетентнісних підходів до організації навчального процесу з використанням інноваційних технологій навчання.

Компетентнісний підхід передбачає, що основний акцент робиться не  просто на отриманні деякої суми знань і умінь, а саме на здатності використовувати і поєднувати знання, уміння і навички в умовах виникнення складних непередбачуваних ситуацій, що до того ж постійно змінюються.

Компетентністний підхід є важливою сполучною ланкою між освітнім процесом та інтересами роботодавців. Вже зараз провідні компанії і державні установи формулюють свої вимоги до персоналу саме на мові компетенцій.

Відповідно, інноваційна освітня стратегія нашого університету, спирається саме на компетентнісний підхід, що набуває останнім часом все більшу популярність, як в освітньому просторі, так і в бізнес-середовищі.

У класичній карті компетенцій управлінської і гуманітарної освіти виокремлюються  три основні групи компетенцій: аналітичні, системні та комунікативні.

Системні компетенції характерні для будь-якої класичної університетської освіти. Вони формують основу особистості випускника, і залишаються найбільш стабільними впродовж всього життя. Разом із аналітичними, вони передбачають здатність до самостійної роботи і навчання, здібності до аналізу і синтезу, поєднання теоретичних знань із знаннями з практики.

Як правило, формування  системних компетенцій здійснюється на основі використання напрацьованого арсеналу інноваційних методик та навчальних технологій: проблемних лекцій, групових дискусій, мозкових атак, кейс-методів, комплексних міждисциплінарних тренінгів тощо. Однак, впровадження в навчальний процес тренінгових технологій неможливе без попереднього інтегрування та систематизації набутих знань.

Класичні інструменти, такі як бібліотечні класифікатори, що виконували свою функцію в «паперову» епоху з достатньою ефективністю, на сьогодні виявляються вже недостатніми. В той же час застосування комп’ютерних технологій в даній галузі нерідко зводиться до простого механічного перенесення старих концептуальних підходів до управління знаннями на комп’ютер, в дистанційну або  мережеву систему.

Саме тому в сучасних умовах нагальною необхідністю є застосування інноваційного підходу до використання можливостей, що надаються сучасними технологіями, зокрема у вигляді створення на їх основі систем управління знаннями, що дозволяють ефективно застосовувати накопичений досвід навчального закладу і тим самим формують його конкурентні переваги.

Першим кроком на шляху створення системи управління знаннями, що відповідає зазначеним вимогам, є розробка та впровадження в навчальний процес міждисциплінарної системи візуалізації знань, що  створена на основі технології Plex і програмного забезпечення «The brain».

Перевагами даної системи є можливість пов’язувати великі обсяги інформації з різних навчальних дисциплін та встановлювати міждисциплінарні зв’язки, що дозволяють полегшити інтеграцію навчальних курсів, запобігаючи при цьому  дублюванню матеріалу та сформувати у студентів системне бачення.

Завдяки використанню в навчальному процесі даної системи:

  • покращується сприйняття інформації за рахунок використання візуалізації;
  • полегшується створення нових когнітивних моделей на основі систематизованих знань, що особливо доцільно під час тренінгової діяльності;
  • у користувачів розвиваються навички аналізу та систематизації різнорідної інформації.

Крім того, дана система, дозволяючи здійснювати опис складних конструкцій і спадкоємностей, є досить зручною і  простою у використанні,  гнучкою і може підлагоджуватися під різні потреби і парадигми.

Її використання на загально-університетському рівні забезпечить вирішення завдань управління науково-освітнім процесом, а на індивідуальному  –  сприятиме формуванню у студентів аналітичних та системних компетенцій.

Таким чином, міждисциплінарна система візуалізації знань надає унікальні можливості для створення єдиного інформаційно-освітнього простору і має всі шанси зайняти важливе місце серед інструментів управління знаннями «інформаційної епохи».

Співробітниками Сектору була створена модель міждисциплінарної системи візуалізації знань ecomomicsvisual.com