Дослідження світових тенденцій розвитку інформатизації освіти

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами НТП. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Світова практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті демонструє  тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. 

Разом з тим змінюється й зміст освіти, методики та дидактичні підходи.

Отже, сучасними світовими тенденціями інформатизації освіти є:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • активне запровадження нов­­­их засобів та методів навчання, що орієнтовані на використання інформаційних технологій;
 • синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;
 • створення системи випереджаючої освіти.
 • виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна змісту діяльності викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової технології (що з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншого – потребує високого рівня технологічної та методичної підготовки).
 • формування системи безперервного навчання як універсальної форми діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього життя.

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження Інтернет–технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних).

 Основні сучасні світові тенденції активізації аудиторної роботи студентів за рахунок використання ІКТ:

 • Розширення можливостей використання змішаного навчання (Blended Learning) за рахунок всебічного(як поза межами аудиторії, так і на аудиторних зайняттях)використання соціальних мереж та вебсервісів.
 • Активізація Backchannel – інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за допомогою смартфонів та ноутбуків.
 • Використання мобільних засобів зв’язку.
 • Комплексне використання інтерактивних засобів навчання.
 • Gamification: використання серьозних ігор, симуляційта віртуальних світів.

Найновітнішими тенденціями, щодо процесів які сьогодні тільки переходять з лабораторій університетів та компаній у освітній простір, є:

 • Використання доповненої реальності
 • Використання так званих просторових операційних середовищ («spatialoperatingenviroments»), що дозволяють проводити колективну роботу подєднуючи об’єкти реального та віртуальних світів (наявне жестове управління).

Докладніше про сучасні світові тенденції активізації аудиторної роботи за рахунок використання ІКТ