Монографія “Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв’язку із посиленням процесів глобалізації в різних сферах людської діяльності і переходом розвинутих країн до постіндустріальної моделі суспільства, де інформація стає стратегічно важливим ресурсом, а генерування нових знань, створення інновацій та їхня швидка комерціалізація надають конкурентні переваги і стимулюють подальший економічний розвиток, зростає роль університетів як центрів знань у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік у ХХI столітті. При цьому простежуються дві взаємопов’язані тенденції: продукування нових знань і технологій концентруються в обмеженій кількості науково-дослідних центрів і дослідницьких університетів світового класу, а попит на результати їх інтелектуальної діяльності набуває глобального характеру.
Дослідницькі університети стають осередками фундаментальних і прикладних досліджень на міждисциплінарному і трансдисциплінарному рівнях. Такі науково-освітні інституції здатні акумулювати і примножувати інтелектуальний капітал, сприяти системній інтеграції освіти та науки у виробництво і на цій основі забезпечувати міжнародні конкурентні переваги для компаній, регіонів,
міст, держав. Це зумовлює їх визначальну роль у суспільному прогресі, а іноді — й у революційних трансформаціях. Крім того, дослідницькі університети світового класу є не лише лідерами на глобальних ринках освітніх послуг і знань, а й перетворюються на центри розвитку підприємництва, в яких стимулюються підприємницька активність студентів і викладачів, створюються на базі університетів інноваційні компанії, технопарки і бізнес-інкубатори.

Сьогодні сфері вищої освіти притаманні такі глобальні тенденції. По-перше, загострення конкуренції між університетами за лідерство на світовому ринку освітніх послуг і разом з тим зростання міжнародного наукового співробітництва; по-друге, впровадження новітніх освітніх технологій для підвищення якості освітніх послуг та адаптація навчального процесу до запитів і потреб індивідів, що знаходить своє певне відображення у масовості та неперервності вищої освіти; по-третє, диверсифікація механізмів фінансування освіти і наукових досліджень за активної участі держав, урядів і бізнес-структур; почетверте, посилення координації у взаємодії ринку праці та вищої школи, а також її транснаціоналізація. На рівні вищих навчальних закладів зовнішнім проявом таких загальних тенденцій стає розгортання останніми роками так званої глобальної боротьби за таланти — найкращих студентів, викладачів, дослідників, що в результаті справляє значний вплив на рівень інтелектуального потенціалу країни в цілому.
Все це свідчить про те, що сучасний університет не лише місце передачі знань від викладача до студента, а суб’єкт міжнародних економічних відносин. Як свідчить світовий досвід, конкурентоспроможність університетів значною мірою залежить від рівня їх автономії та ефективності її використання, а також належного фінансування з боку держави. В дійсності найкращі університети світу є навчальними закладами, діяльність яких спирається на фундаментальні принципи — на єдність досліджень і викладання і на дух академічної свободи як викладачів, так і студентів, свободи досліджень, висловлення думок і проголошення революційних ідей, які науково перевіряються й обґрунтовуються.
Дослідження, результати якого викладені в монографії, виконані Інститутом вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Діяльність Інституту спрямована на вивчення тенденцій розвитку світової та вітчизняної вищої освіти, узагальнення кращих сучасних практик та їх впровадження у діяльність як нашого університету, так і інших вищих освітніх закладів України.
Маємо надію, що наше дослідження буде цікавим для науковців і практиків, і сподіваємось на подальшу співпрацю з вітчизняними та іноземними колегами, чиї дослідницькі інтереси пов’язані з університетською освітою.

Доступ до монографії за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1lno4UZO3-_v73faUhnqUs9mivUK6vk-S/view?usp=sharing

Авторський колектив Інституту вищої освіти

Comments are closed.